โทร. 02-676-3377

PACKAGE PRIVATE TOUR AUTUMN IN SENDAI 4 วัน 4 คืน

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินเซนได – อิวาเตะ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – มัสสึชิมะ

            พักที่ Taikanso หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : มัสสึชิมะ – ล่องเรืออ่าวมัสสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซุยกันจิ – วัดเอ็นสึอิน – มิตซุยเอาท์เล็ต – เซนได –

            พักที่ JAL City Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : เซนได – เส้นทางบันได อาสึมะ – โกชิคินูมะ – ปราสาทสึรุกะ – ทำตุ๊กตาโคเคชิ – 

            ภูเขาซาโอะ(ขึ้นกระเช้า)*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – เซนได

            พักที่ JAL City Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เซนได – ยามากาตะ – หุบเขานารุโกะ – กินซังออนเซ็น – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ

            พักที่ JAL City Sendai หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการนี้รวม : 

 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องพักขนาด 2 ท่าน)
 • ไกด์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถบัส ที่ใช้เดินทางตลอดทริป

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็นบางมื้อ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับ (ไม่บังคับ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการ
 
 

เงื่อนไข

 • จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ชำระเงินเต็มจำนวน 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • ภายหลังชำระเงิน ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้ สามารถหาผู้เดินทางท่านอื่นแทนได้
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดินทางตรงกับวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ ทั้งของไทยและญี่ปุ่น (วันหยุดและเทศกาล ค่าที่พักที่ญี่ปุ่นราคาสูงกว่าปกติ)
 • โรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะให้บริการห้องพักแบบคู่เป็นเตียง Twin ลูกค้าที่ต้องการพักแบบเตียงเดี่ยว (Double bed) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธ หรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทาง เอกสารไม่ถูกต้อง ภัยธรรมชาติ การประท้วง ความล่าช้า การเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
 • ราคาสำหรับเดินทางช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562