โทร. 02-676-3377

PACKAGE PRIVATE TOUR NARITA-SENDAI-TOKYO

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินนาริตะ – ไอซึ วาคามัตสึ – โออุชิจูกุ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ

           พักที่ Listel Inawashiro หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ภูเขาซาโอะ(ขึ้นกระเช้า)*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ชิโอกามะ – ล่องเรือชมอ่าวมัสสึชิมะ 

           พักที่ Taikanso หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : มัสสึชิมะ – อิชิโนะเซกิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

           พักที่ JAL City Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เซนได – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – ฟุคุชิมะ – เก็บสตรอเบอรี่ – โตเกียว

           พักที่ Shinagawa Prince หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการนี้รวม : 

 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องพักขนาด 2 ท่าน)
 • ไกด์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถบัส ที่ใช้เดินทางตลอดทริป

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็นบางมื้อ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับ (ไม่บังคับ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการ
 
 

เงื่อนไข

 • จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ชำระเงินเต็มจำนวน 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • ภายหลังชำระเงิน ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้ สามารถหาผู้เดินทางท่านอื่นแทนได้
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดินทางตรงกับวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ ทั้งของไทยและญี่ปุ่น (วันหยุดและเทศกาล ค่าที่พักที่ญี่ปุ่นราคาสูงกว่าปกติ)
 • โรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะให้บริการห้องพักแบบคู่เป็นเตียง Twin ลูกค้าที่ต้องการพักแบบเตียงเดี่ยว (Double bed) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธ หรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทาง เอกสารไม่ถูกต้อง ภัยธรรมชาติ การประท้วง ความล่าช้า การเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
 • ราคาสำหรับเดินทางช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563