โทร. 02-676-3377

MYANMAR NATIONAL AIRLINES BANGKOK – YANGON

 

BANGKOK – YANGON

 • บัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัด ไป – กลับ เริ่มต้น 4,305.-
 • ราคาบัตรโดยสารรวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน
 • ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ วันนี้ – ก่อน 30 เม.ย. 2563
 • เดินทางได้ตังแต่ วันนี้ – ก่อน 30 เม.ย. 2563
 • ออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้
 • บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร
 • ราคาบัตรโดยสาร และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยืนยันการให้บริการ:

 • ผู้เดินทางต้องตรวจสอบชื่อ และข้อมูลการเดินทาง ก่อนทำการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน E-TICKET ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377
 • สายการบินอาจเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน และอาคารผู้โดยสารได้ทุกเมื่อ
 

Insider Tips :

 • อายุเด็ก : ระหว่าง 2 – 11 ปี คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • สำหรับ Infant : อายุต่ำกว่า 2 ปีไม่มีที่นั่ง คิดค่าบริการ 10 % ของราคาผู้ใหญ่
 • สำหรับ Infant : อายุต่ำกว่า 2 ปีมีที่นั่ง คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโล
 

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด