โทร. 02-676-3377

JAPAN ASQ Package บริการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

เช่ารถในญี่ปุ่น

JAPAN ASQ Package

  แพ็คเกจสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น มีบริการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินแห่งชาติ Thai Airways , Japan Airlines , All Nippon Airways รวมไปถึงบริการที่พักสำหรับกักตัว 14 วัน โรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน Ikebukuro หรือ ที่พักราคาประหยัด Service Apartment ย่าน Shinjuku และบริการรถเช่าขับเองของ Toyota Rent a Car สามารถจองล่วงหน้าผ่านเราตัวแทนได้ที่ไทย

เงื่อนไขตั๋วครื่องบิน

1. ราคาบัตรโดยสารเป็นราคาเริ่มต้น ต้องระบุวันเดินทางที่แน่นอนเพื่อทำการจองหรือเช็ค ราคา

2. ราคาและสถานะบตั รอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้

3. เงื่อนไขเป็นไปตามสายการบินกำหนด

เงื่อนไขโรงแรม Sunshine City Prince

  1. ราคาน้ีสำหรับเข้าพักภายใน 31 มี.ค.65
  2. ราคาน้ีไม่สามารถเข้พักช่วงวันที่ 2 ก.ค. – 8 ส.ค.64
  3. ประเภทห้องพัก Semi Double Room
  4. ราคาน้ีไม่รวมอาหาร
  5. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎของโรงแรมอย่างเคร่งครัด และเซ็นรับทราบเงื่อนไขในเอกสารก่อนเข้าพัก

เงื่อนไขรถเช่า

  1. ราคารถเช่ารวมประกัน และค่าชดเชยความเสียหาย (รวมค่าเสียหายทางธุรกิจNOC)
  2. ราคาไม่รวมค่าคืนรถข้ามจังหวัด
  3. ราคาไม่รวมค่าเช่าบตั รทางด่วน ETC Card และค่าทางด่วนที่ใช้ไป ชำระที่ Toyota Rent a Car ท่ีญี่ปุ่น
  4. ราคายังไม่รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับเด็ก 400บาท/ที่นั่ง

5. ราคารถเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับวันที่เช่ารถ

6. กรณีรถที่ระบุรุ่นไว้เต็ม ทางบริษทัจะเตรียมรถรุ่นอื่นที่อยู่ใน Class เทียบเท่าแทน หรือแจ้งล่วงหน้าว่ารถไม่มีให้บริการ สถานะรถว่างข้ึนอยู่กับวันท่ีทำการจอง
7.  รถเช่าของบริษัท TOYOTA Rent a Car มีสาขาทวั่ประเทศญี่ปุ่น

8. ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ประเทศญี่ปุ่น/หรือใบขับขี่สากล