โทร. 02-676-3377

PACKAGE MYANMAR I เที่ยวพม่าง่ายกว่าที่คิด

จองกับ Easy&Save มีแต่คุ้ม!!

         เพราะเรารวมมาให้คุณแล้วทุกอย่าง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
 • เครื่องใหม่ B737-800NG
 • บินฟลูเซอร์วิส รวมภาษีน้ำมัน และสนามบิน
 • รถรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
 • โรงแรม TAW WIN GRADEN หรือเทียบเท่า 1 คืน รวมอาหารเช้า

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม ! 

 • ค่ารถระหว่างวันที่เดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าทิปพนักงานต้อนรับ และพนักงานขับรถ (ไม่บังคับ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือในรายการ

ไฟล์ทบินมี 2  ไฟล์ท เท่านั้น!!! 

BKK – RGN

UB020 BKK – RGN 10.20 – 11.15

UB018 BKK – RGN 20.30 – 21.25

RGN – RGN

UB019 RGN – BKK 07.25 – 09.20

UB017 RGN – BKK 17.35 – 19.30

 
 

เงื่อนไข

 • บัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัด ไป-กลับ สำหรับเดินทาง 1 ท่าน ราคา 6,900 บาท
 • บัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัด ไป-กลับ สำหรับเดินทาง 2 ท่าน ราคา 11,800 บาท/ท่าน
 • ราคาดังกล่าว รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว
 • ราคาดังกล่าว สำหรับออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 31 มี.ค.2563
 • ราคาดังกล่าว สำหรับเดินทางภายในวันที่ 31 มี.ค.2563
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดินทางตรงกับวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ ทั้งของไทยและประเทศพม่า (ราคาที่พักในช่วงวันหยุด และเทศกาล จะสูงกว่าของวันปกติ)
 • หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธ หรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทาง อาทิ เอกสารไม่ถูกต้อง เกิดภัยธรรมชาติ เกิดการประท้วง ความล่าช้า หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ห้องพักเป็นแบบ Standard Twin (กรณีต้องการพักห้อง Double รบกวนแจ้งพนักงานล่วงหน้าและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า